Častá chyba při ohýbání plechů

V praxi se opakovaně setkáváme s chybou obsluhy ohraňovacích lisů, která vede k poškození lisovacích nástrojů. Rád bych na ní v tomto článku znovu upozornil, protože vede ke zbytečným finančním ztrátám a ke zpoždění produkce.

Přetížený lisovník po chybě obsluhy ohraňovacího lisu
Poškozený lisovník

Každý lisovací nástroj má určitou maximální kapacitu, vyjádřenou v jednotkách tuny/metr [t/m]. Obvykle je uvedena na boku nástroje. Pokud máme například nástroj s max. kapacitou 80 t/m, můžeme jej zatížit 80 tunami skutečně pouze v délce 1 m, nikoli v délce kratší! Ukažme si to na konkrétním příkladu:

Max. kapacita nástroje 80 t/m
Šířka ohýbaného plechu 200 mm

Můžeme aplikovat maximální zatížení (80/1000) x 200 = 16 t. Nikoli tedy zatížení vyšší, např. 80 t/m, které je vyznačeno na boku nástroje, protože rozhodující je činná plocha nástroje (šířka ohýbaného plechu).
Jednoduché pravidlo: Nástroj s maximálním zatížením 80 t/m může být zatížen max. 0,8 t/cm.

Poškozený lisovník ohraňovacího lisu
Takovéto poškození nelze úspěšně reklamovat, jedná se o chybu obsluhy

Někteří namítnou, že by ohraňovací lis měl být přeci před překročením kapacity chráněn. Ano, je. CNC systém automaticky kontroluje kapacitu nástroje a v případě jejího překročení ohyb nepovolí. Ovšem předpokladem je korektní zadání parametrů nástroje a ohýbaného výrobku.

Typicky dochází například k následující situaci:
Obsluha si na ohraňovacím lisu AD-S 30175 (3050 mm / 175 t) naprogramuje naohýbání výrobku z běžného plechu tl. 10 mm s šířkou ohybu 400 mm. Ohýbá se bez problémů. Vyvstane potřeba ohnout tl. 20 mm v délce 200 mm. Na to je potřeba stejná lisovací síla, nemusím nic přestavovat, plech do lisu vložím a ohnu. Dojde ovšem k poškození nástroje, protože se překročí jeho maximální zatížitelnost. Systém ohyb umožní, protože nemá jak poznat, že ohýbáme něco jiného, než jsme zadali.

Pozor – poškození nástroje nemusí být vždy na první pohled viditelné, přesto však může mít negativní vliv na výsledek ohýbání. K poškození nástroje jeho přetížením také nemusí dojít ihned.